Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Anarchiaeth Yn Ynys Mn

Posted by SamuelPatterson from Cardiff - Published on 22/02/2011 at 14:15
0 comments » - Tagged as People, Sport & Leisure, Travel

  • kendo

English version

Chwarter wedi naw'r bore yng nghefn Gorsaf Ganolog Caerdydd a dwi’n eistedd ar fy nghs dillad coch yn gwrando ar sengl newydd Lady Gaga, yn disgwyl yn amyneddgar am y bws i bigo fi fyny. Cyfarfuasai ffrind i mi ac roedd y ddau ohonom yn disgwyl gyda’n gilydd am y bws fydda’n mynd a ni i’r enwog, ac mae’n debyg milltiroedd i ffwrdd, Ynys Mn.

Pan gyrhaeddodd y bws cyfarfm phobl lyfli o Fro Morgannwg. Ar y cychwyn, roedd y ffaith nad oeddem yn adnabod ein gilydd bron yn ymddangos fel byddai’n broblem ac os nad oedd gen i’r hyder ym mhŵer preswylia CLIC, byddwn i wedi poeni fod dod yn ffrindiau gyda’r bobl garedig a diddorol yma am fod yn anodd. Mae’r un peth yn wir am yr holl bobl cyfarfuasai ar y trip yma i Ynys Mn: fedri di ddod i gysylltiad gyda phobl o ledled Cymru ti erioed wedi cyfarfod o’r blaen a cyn i ti sylwi, ti’n ffrindiau efo nhw ar Facebook yn barod! Dyma bŵer CLIC!

Roedd y siwrne i Ynys Mn yn eithaf siomedig ac os byddwn i’n llenwi arolwg boddhad cwsmer, byddwn i’n debygol o farcio’r cylch wedi’i labelu “anfoddhaol” ac yna ysgrifennu sylwadau cryf a hunandybus yn yr adran “Unrhyw beth arall?” o’r arolwg hwn. Roedd y bobl ar y siwrne yn wych, paid chamddeall fi, ac roedd hi’n grt cyfarfod golygyddion rhai o’r gwefan lleol arall fel Dominique, Katie a Craig. Ond, roedd y gyrrwr bws yn ychydig yn anwybodus, fel dwi’n siŵr bydd y rhai ohonoch oedd yn y preswyl yn cytuno, ac felly roeddem ar y bws am ddau i dair awr ychwanegol. Dwi’n sicrhau i ti, nid yw’n hwyl.

O’r diwedd, ar l bron taro tŷ hen ddynes i lawr, mynd heibio’r un McDonalds pedair waith, stolio tair waith a gwylio fel roedd y gyrrwr yn benderfynol o geisio gwasgu lawr ffordd lle'r oedd arwydd wedi’i oleuo yn berffaith ac yn hollol ddwyieithog, yn ceisio rhybuddio ei fod yn rhy gul, cyrhaeddom yn Ynys Mn ac yn syth i fwyta ein pryd nos lasagne. Iym.

Ar l ychydig o gymysgedd gyda’r ystafelloedd yn ddigon sydyn roeddem wedi setlo yn barod am rownd sydyn o “dweud dy enw i bawb” cyn gosod rheolau am y penwythnos a chymysgu gyda CLICwyr (person sydd yn defnyddio neu yn ymgorffori CLIC i’w bywyd) eraill. Ar l bore buan swnllyd llwyddais i gael ychydig o gwsg yn y llety rhyfeddol o gyffyrddus gyda fy ffrindiau ystafell newydd oedd yn eithaf awyddus i wneud yn sicr fod pawb yn gwybod am fy nhebygrwydd i Matt Smith, neu’r “Doctor Who newydd” (Ffaith hwyl nid Doctor Who ydy enw’r cymeriad, ond The Doctor yn syml, ond oherwydd teitl y sioe mae llawer o bobl yn cyfeirio ato yn anghywir).

Ar l brecwast siomedig cychwynnom y dasg o helpu datblygu CLIC yn ogystal helpu gyda’r CLICzine newydd (yn dod i oll siopau llyfrau agos yn fuan) a helpu dynes lyfli o’r enw Rachel gyda ffynonellau mae’r CCUHP yn gobeithio gyrru i ysgolion a chanolfannau pobl ifanc yng Nghymru.

I gyd yn waith pwysig iawn ac yn ddigon buan cawsom ein gwobrwyo am ein gwaith caled gyda, nid yn unig cinio, ond gweithdy sgiliau syrcas! Roedd dyn hyfryd iawn o’r enw Dave Southern wedi dod a, ynghyd a’i bersonoliaeth hapus a sawl blwyddyn o brofiad,  llwyth o deganau syrcas o amryw liwiau sydd yn cadw’r meddyliau ifanc a phlentynnaidd, fel fi, wedi’u diddori am oriau! Roedd y gweithdy yn wych ac fe glywais bethau grt gan rhai o’r bobl ifanc eraill oedd yn y gweithdy!

Yn dilyn noson o weithdai pwysig eraill fel gwneud fideo, Dylunio Baneri 101 wedi’i arwain gan Dave a hyfforddiant Kendo, cafodd pawb ei heidio i’r brif ystafell a chael eu cyflwyno gyda pherfformiadau eithaf anhygoel ym 'Mae Gan CLIC Dalent!' Roedd perfformiadau yn cynnwys Paul Magee yn canu cn wych ond hyd yn hyn heb enw, Tansi yn perfformio ychydig o gelf perfformiad rhyfeddol, y Dawnswyr Swoosh llwyddodd rocio sanau pawb gyda’r gwallgofrwydd stwnsh, y Wisp, neu Leroy, yn creu argraff ar bawb gyda’i symudiadau dawns, y Dawnswyr Defaid oedd wel yn dawnsio dwi’n meddwl ydy’r unig ffordd i’w ddisgrifio a’r anhygoel 10Hours yn canu cn am siwrne bws penodol yn ogystal nifer mwy. Roedd y sioe yn hollol wych a gyda phopeth wedi’i recordio ar gamera mae’r atgofion yn fyw am byth!

Ar l 'Mae Gan CLIC Dalent', roedd pobl yn cael eu gadael i wneud beth hoffent ond roedd opsiwn o karaoke yn y brif ystafell, cynnig roedd nifer o bobl, gan gynnwys fi, wedi cymryd mantais ohono! Cafodd y karaoke ei gyflwyno gan Dominique, sydd yn berchen ar yr enw gorau yn y byd, fel dwi’n dweud wrthi’n aml. Gwisgodd het goch.

Wedi noson o deledu, canu, te, chwilio am foch daear, sgyrsiau anffurfiol rhwng ffrindiau a thrafodaeth am acennau, aeth pobl i’w gwlu. Wel, dwi’n dweud pobl, dwi’n golygu’r rhan fwyaf. Wel, dwi’n dweud y rhan fwyaf, dwi’n golygu rhai. Wel, dwi’n dweud rhai, dwi’n golygu ychydig. Wel, dwi’n dweud ti’n gwybod be? Aeth neb i’w gwlu! Oherwydd dylanwad drwg Kath roedd nifer o bobl ar eu traed tan 4yb cyn ymddeol tra roedd nifer o bobl wedi aros i fyny drwy’r nos! Sioc!

Ond yn anffodus, mae popeth da yn gorfod dod i ben a’r bore trannoeth deffrom yn eithaf buan gyda brecwast llawer fwy boddhaol a rhoi ychydig o adborth am y penwythnos, oedd, fel y byddi di’n disgwyl, yn bositif iawn!

Ar l penwythnos o leisio ein barn, ymarfer Kendo, dawnsio fel gwallgofiaid, cyfarfod ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd, dod i adnabod pobl eraill sydd yn cymryd rhan gyda CLIC, helpu CLIC ddatblygu gallwn i fynd ymlaen ac ymlaen chwarae ping pong, trafod hypnosis o hyd ac o hyd, cymryd rhan mewn cwis, gwneud baneri, chwilio am foch ddaear a chael hwyl, roeddem i gyd wedi pacio ac yn l ar y bws. Fedrai ddim helpu ond teimlo fod cael yn l ar y bws yma yn gamgymeriad

DELWEDD: Dan Clic

Gall ddilyn CLIC ar Facebook gyda thudalennau CLIC News/Newyddion; Ryan Clic; Alex Clic; Dan Clic; Tania Clic; Lola Clic; Craig Wicid; Swoosh Vale; The Sprout Cardiff and Wicid Rhondda Cynon Taf.

Os wyt ti eisiau rhannu dy luniau o'r penwythnos yna pam ddim ychwanegu nhw i'n Galeri?

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.